Certificats

Certificació en norma UNE-EN ISO 9001:2015

Certificat d’inscripció al REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES: SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA

Comunicació i Declaració Responsable per a la inscripció en diferents registres d’empresa:

· REIE: Baixa tensió, Categoria especialista (Electricitat)
· REIP 1 (Instal·lacions petrolíferes)
· REITE (Instal·lacions tèrmiques en edificis)
· RECI: Empresa instal·ladora i mantenidora (Protecció contra incendis)

Empresa Socialment Responsable en l’àmbit de la igualtat d’Oportunitats i la Gestió de la Diversitat